Gebruiksvoorwaarden

Actievoorwaarden Bud – Festivals 2024


I. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Bud actie voor het winnen van een duoticket voor een van de festivals Awakenings Summer, Decibel Outdoor, Defqon.1 of Mysteryland in het jaar 2024, zoals omschreven in onderdeel III van deze actievoorwaarden (verder te noemen: de “Actie") van InBev Nederland N.V. (verder ook wel te noemen: "de “Organisator”), gevestigd aan de Ceresstraat 1 te (4811 CA) Breda.

2. De Actie heeft als doel mensen kennis te doen laten maken met het merk Bud en dit merk dus te promoten.

3. De Actie loopt van 16-04-2024 tot en met 12-08-2024. Iedere week worden op dinsdagen winnaars gekozen; de eerste op 23-04-2024 en de laatste op 13-08-2024.

4. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de relevante digitale actiepagina van Organisator worden geplaatst, voorzien van een datum.

5. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.

 

II. Deelname

6. Deelnemer aan de Actie is eenieder die een Bud sixpack of Bud krat koopt, de QR code op een Bud crate cover scant en de gevraagde gegevens (naam, e-mailadres, geboortedatum en foto kassabon) invult, uploadt en tijdig (binnen één week na aankoop van het deelnemende product) indient op de website waarnaar de QR code verwijst (win.kingofbeers.nl/festivals). Iedere deelnemer kan maximaal een keer per dag deelnemen aan deze Actie. Een kassabon doet slechts mee in de eerstvolgende trekking na indiening en kan slechts eenmalig worden gebruikt voor deelname; daarna vervalt deze. De deelnemers zijn geïnformeerd dat zij de overige gegevens op de kassabon onherkenbaar in beeld moeten brengen, teneinde te voorkomen dat de Organisator onbedoeld kennis krijgt van (bijzondere) persoonsgegevens.

7. Een kassabon is maximaal één week na aankoop van een deelnemend product geldig. Deelnemen kan uitsluitend door uiterlijk binnen één week na aankoop van een deelnemend product, met als laatste mogelijkheid op 12-08-2024 indien deze datum binnen één week na aankoop van een deelnemend product valt, de QR code te scannen en vervolgens de gevraagde gegevens aan te leveren als vermeld onder punt 6.

8. Deelname aan de Actie houdt in dat de deelnemer akkoord gaat met deze actievoorwaarden.

9. Deelname aan de Actie is gratis staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

10. Deelname is uitgesloten voor personen jonger dan achttien (18) jaar ten tijde van deelname.

11. Personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland zijn uitgesloten van deelname.

12. Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt Organisator de door de deelnemer opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen aan de deelnemer toe te sturen. De Organisator bewaart de Gegevens na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van uiterlijk drie maanden na de Actie bewaard en daarna worden zij verwijderd, behoudens wanneer deelnemer heeft ingestemd met een langere bewaartermijn, bijvoorbeeld voor het ontvangen van promoties en overige marketingmaterialen.

13. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.

14. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator.

III. Prijzen

15. Er zijn verschillende prijzen te winnen, met elk een verschillende waarde zoals in onderstaande tabel weergegeven. De prijzen kunnen niet worden omgewisseld in geld.

Prijs (duoticket naar)

Aantal te winnen prijzen

(1 duoticket = 2 personen)

Beschrijving prijs

Awakenings Summer Festival 2024

7 duotickets

Een duoticket (Regular Weekend, no stay) naar Awakenings Summer Festival 2024 – t.w.v. 
€ 210.00 per persoon en een nader te communiceren ‘surprise VIP element’.

Decibel Outdoor 2024

3 duotickets

Een duoticket (VIP Weekend, no stay) naar Decibel Outdoor 2024 – t.w.v. € 259,95 per persoon

Decibel Outdoor 2024

4 duotickets

Een duoticket (Regular Weekend, no stay) naar Decibel Outdoor 2024 – t.w.v. € 159,95 per persoon en een nader te communiceren ‘surprise VIP element’.

DEFQON.1 2024

13 duotickets

Een duoticket (Regular Weekend, no stay) naar DEFQON.1 2024 – t.w.v. € 306,90 per persoon en een nader te communiceren ‘surprise VIP element’.

DEFQON.1 2024

5 duotickets

Een duoticket (VIP weekend, no stay) naar DEFQON.1 2024 – t.w.v. € 537,90 per persoon

Mysteryland 2024

5 duotickets

Een duoticket (VIP Weekend + Camping) naar Mysteryland 2024 – t.w.v. € 329,95 per persoon

Mysteryland 2024

10 duotickets

Een duoticket (VIP Saturday) naar Mysteryland 2024 – t.w.v. € 218,96 per persoon

Mysteryland 2024

3 duotickets

Een duoticket (VIP Sunday) naar Mysteryland – t.w.v. € 185,96 per persoon

16. Iedere week worden op dinsdagen een of meerdere winnaars gekozen (‘trekking’); de eerste op 23 april 2024 en de laatste op 13 augustus 2024. Afhankelijk van wanneer de Deelnemer deelneemt aan de Actie, maakt Deelnemer kans op bovengenoemde prijzen:

a. Winnaars van tickets voor DEFQON.1 worden gekozen in week 17 t/m 23;

b. Winnaars van tickets voor Awakenings Summer Festival worden gekozen in week 18 t/m 24;

c. Winnaars van tickets voor Decibel Outdoor worden gekozen in week 25 t/m 30;

d. Winnaars van tickets voor Mysteryland worden gekozen in week 27 t/m 33.

17. De winnaars worden volledig willekeurig gekozen door InBev Nederland N.V. en er zal per e-mail contact worden opgenomen door InBev Nederland N.V. met deze winnaars.

18. Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet publiekelijk gecorrespondeerd.

19. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan InBev Nederland N.V.

IV. Aansprakelijkheid

20. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze Actie, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs. 

21. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen. 

22. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen. 

23. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen. 

 

V. Slotbepalingen

24. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

25. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar contactus@ab-inbev.com 

26. Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014 van toepassing. Organisator heeft deze voorwaarden in overeenstemming met de Gedragscode opgesteld.

27. Geschillen zullen aan de daartoe bevoegde rechter te Breda worden voorgelegd.

Aldus opgemaakt te Breda, 15.04.2024